Підтримка

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності та захисту персональних даних
1. Вступ
Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») діє відносно всієї інформації, яку отримує Простір під назвою «7 sky education», що розміщений за адресою в мережі Інтернет https://7sky.education/ (далі - Простір) від Користувача під час використання Простору.
Звертаємо Вашу увагу, що дану Політику конфіденційності підготовлено з урахуванням законодавства, що регулює захист персональних даних: Закону України «Про захист персональних даних» та Регламенту ЄС № 2016/679 від 27.04.2016 року або «GDPR» - General Data Protection Regulation.
Дата оновлення політики конфіденційності:
20.10.2023 р.
2. Терміни
У Політиці конфіденційності нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
Політика конфіденційності – це заява або юридичний документ, який розкриває деякі або всі методи збору, використання, розкриття та управління інформацією про Користувача Простору. Особиста інформація може бути будь-якою інформацією, яка може використовуватися для ідентифікації особи, не обмежуючись ім'ям, адресою, датою народження, сімейним станом та контактною інформацією.
Конфіденційність персональних даних – вимога, обов’язкова до дотримання будь-якою особою, що отримала доступ до персональних даних Користувача, не допускати розповсюдження таких даних без попереднього отримання згоди Користувача (суб’єкта персональних даних) чи без інших законних підстав.
Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.
Розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.
Веб-сайт – https://7sky.education/, що являє собою сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, зокрема об’єктів авторського права та/або суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту та/або облікового запису власника такого веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики та/або числової адреси за Інтернет-протоколом.
Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
Простір – інформаційно-телекомунікаційна система менеджменту навчального процесу, яка складається із сукупності пов'язаних між собою електронної (цифрової) інформації, спеціалізованого програмного забезпечення, прикладних програм, виражених у вихідному та/або об’єктному кодах серверної частини (бек-енд), клієнтської частини (фронт-енд) та інших програмних частин, дизайну, графічних елементів, текстів, описів, схем, баз даних, комп'ютерних програм, що разом утворюють онлайн-платформу під назвою «7 sky education».
Персональні дані – будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (суб’єкта персональних даних), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Користувач – будь-яка фізична особа, яка має доступ до Простору за допомогою мережі Інтернет.
Адміністратор – адміністратор певного Простору, яким може бути керівник, старший викладач, HR або керівник напрямку.

Вчитель – викладач певної дисципліни для гурту або набору гуртів.

Тьютор – помічник викладача в рамках гурту або набору гуртів.

Учень – особа яка здобуває знання, завдяки використанню Простору.

Батько – законний представник малолітньої або неповнолітньої особи, що є Користувачем сайту типу «Учень», а саме батько та/чи матір, усиновлювач, опікун, піклувальник, прийомний батько та/чи матір, батько та/чи матір вихователь та інший законний представник малолітньої або неповнолітньої особи, яка є Користувачем Простору.
Згода на обробку персональних даних – добровільне волевиявлення Користувача щодо надання дозволу на обробку його персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене в електронній формі.
Суб’єкти персональних даних – Користувачі Простору та/або незареєстровані відвідувачі Простору, персональні дані яких збираються та обробляються.
Cookie – невеликий об’єм інформації (даних), що відправляє та зберігає на комп’ютері Користувача та/або незареєстрованого відвідувача Простору мережевий сервер. Веб-браузер чи веб-клієнт щоразу пересилає її веб-серверу через HTTP-запит, коли намагається відкрити сторінку сайту.

IP-адреса – мережева унікальна адреса вузла в комп’ютерній мережі, що збудована за принципами IP–протоколу.

Обліковий запис (Аккаунт, Профіль) - сукупність даних Користувача, що дозволяють ідентифікувати, автентифікувати та авторизувати його та забезпечують доступ до Програмного забезпечення 7sky.
*Дані позначення при необхідності можуть бути змінено за допомогою функції мовних налаштувань Простору
Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в даній Політиці, тлумачаться у відповідності із нормами чинного законодавства України, відповідно до звичаїв ділового обороту і сформованих в мережі Інтернет звичайних правил тлумачення відповідних термінів.
3. Загальні положення
У цій Політиці встановлено порядок здійснення нами обробки персональних даних Користувачів Простору та/або незареєстрованих відвідувачів Простору, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, наша взаємодія з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактна інформація для Користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Користувача щодо практики захисту персональних даних.
Ми з великою повагою ставимось до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали даний Простір, а також тих, хто є Користувачами Простору; у зв'язку з цим, ми прагнемо захищати конфіденційність персональних даних, тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Простору кожному Користувачеві.
Ми ставимо за мету мінімізацію збору та обробки персональних даних, і робимо це виключно у разі, коли це необхідно та лише на законних підставах.
Використання Користувачем даного Простору означає автоматичну і повну згоду Користувача з цією Політикою та її умовами.
У разі, якщо Користувач не згоден з умовами цієї Політики, останній зобов'язаний припинити використання Простору і негайно покинути його.
Погоджуючись із використанням файлів-cookie при першому відвіданні нашого Простору, відповідно до положень даної Політики, Ви надаєте нам дозвіл на використання файлів-cookie при кожному вашому наступному візиті.
4. Збір персональних даних
Збір персональних даних здійснюється виключно за свідомим та добровільним рішенням Користувача як суб'єкта персональних даних для використання функціональних можливостей Простору.
Ми можемо збирати особисті дані в таких випадках:
• Під час реєстрації персонального Облікового запису Користувача на даному Просторі: ми можемо збирати, зокрема, але не виключно, прізвище, ім'я, по батькові, адресу реєстрації місця проживання/фактичну адресу, дату народження, сімейний стан, контактну інформацію, інші дані, які надає Користувач даного Простору.
• Під час відвідування/використання даного Простору: ми можемо автоматично збирати інформацію про веб-браузер, дату та час входу на Простір, IP-адресу, відвідані сторінки, модель і операційну систему пристрою, з якого Ви зайшли, Cookies та інші дані стосовно Вашої взаємодії з даним Простором.
Ваші персональні дані ми отримуємо в один із наступних способів:
• від Вас та/або Вашого законного представника;
• від дій, які вчиняються на Просторі залежно від типу Користувача;
• від Адміністратора, який зобов’язаний отримати попередню письмову згоду на передачу та обробку персональних даних малолітніх та/або неповнолітніх осіб (дітей) від батьків та/або законних представників та гарантує нам, що така згода була ним отримана.
Підставами обробки персональних даних є:
• згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, в т. ч. надана шляхом продовження перебування на даному Просторі після появи відповідного застереження про це;
• укладення та виконання правочину, стороною якого є суб'єкт персональних даних або який укладено від імені та в інтересах суб'єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб'єкта персональних даних;
• реєстрація персонального Облікового запису Користувача та проставлення відмітки про ознайомлення з даною Політикою конфіденційності та надання згоди на обробку персональних даних;
• надання Адміністратором Простору персональних даних малолітніх та/або неповнолітніх осіб (дітей) після отримання Адміністратором попередньої письмової згоди на передачу та обробку персональних даних таких осіб від батьків та/або законних представників.
Збору, зберіганню та використанню підлягають наступні типи персональних даних, включаючи, але не обмежуючись:
- Інформація про Ваш комп’ютер, включаючи Вашу IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;
- Інформація про Ваші відвідування та використання нашого Веб-сайту, включаючи реферальні джерела, протяжність візитів, переглянуті сторінки та шляхи навігації по Веб-сайту;
- Інформація про адресу Вашої електронної пошти;
- Інформація, яку Ви та/або Ваш законний представник, та/або Адміністратор ввели під час створення Облікового запису на нашому Просторі – наприклад, Ваше ім’я, прізвище, зображення у вашому профілі, стать, дата народження, сімейний статус, хобі та інтереси, освіта та місце роботи;
- Інформація, така, як Ваше ім’я та адреса електронної пошти, які ви вказали під час оформлення підписок на наші поштові повідомлення та/або розсилки;
- Інформація, яку Ви ввели під час використання сервісів нашого Простору;
- Інформація, яка генерується при використанні нашого Веб-сайту, включаючи інформацію про час, частоту та умови його використання;
- Інформація, яку Ви розмістили на нашому Веб-сайті з метою публікації її в Інтернеті, включаючи Ваше ім’я користувача, зображення профілю та зміст Вашої публікації;
- Інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Ви надсилали нам електронною поштою або через наш Простір, включаючи зміст повідомлення та мета дані;
- Будь-яка інша персональна інформація, яку Ви надіслали нам.
Перед тим, як розкрити для нас персональну інформацію третьої особи, Ви маєте отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї інформації у відповідності до даних правил.
Надаючи нам будь-які дані, Ви підтверджуєте, що вони утримуються та використовуються Вами на законних підставах.
Ми свідомо не збираємо персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

Адміністратор зобов'язаний отримати попередню письмову згоду на передачу персональних даних Користувачів. Ця згода включає, зокрема, але не виключно, всі необхідні етапи обробки особистих даних на Просторі, включаючи створення та заповнення Облікового запису Користувача Адміністратором, обробку особистих даних Користувача відповідно до його ролі та інші обробки, необхідні для надання послуг та використання функціоналу даного Простору.
Адміністратор несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за передачу персональних даних Користувачів та всі відповідні етапи обробки цих даних на Просторі без отримання ним відповідної згоди на передачу та обробку персональних даних.
Адміністратор не має права вносити будь-які персональні дані користувачів цього Простору без їхньої попередньої письмової згоди на передачу та обробку особистих даних та, відповідно, надавати код для підключення Особистого профілю.
5. Мета збору, обробки та використання персональних даних
Збір, обробка та використання персональних даних здійснюється з метою:
- адміністрування даного Простору;
- забезпечення доступу і нормального функціонування Простору;
- реєстрації/ідентифікації/авторизації Користувачів;
- виконання своїх зобов’язань перед Користувачами;
- забезпечення взаємодії між Користувачами Простору щодо навчального процесу;
- надання Користувачам підтримки щодо наших послуг і Простору;
- надсилання Вам повідомлень, рахунків та нагадувань про сплату та отримання платежів від Вас;
- інформування Користувача про пропозиції Простору (маркетингові та рекламні цілі);
- аналітичні та маркетингові цілі стосовно покращення роботи Простору, створення більш ефективного інтерфейсу;
- надсилання Вам електронною поштою повідомлень, які Ви спеціально запросили;
- надання стороннім компаніям статистичної інформації про наших Користувачів (проте, ці сторонні компанії не матимуть змоги ідентифікувати жодного окремого Користувача з цих даних);
- обробка запитів та скарг, зроблених Вами або на Вас, і які стосуються даного Простору;
- з метою забезпечення безпеки даного Простору та попередження шахрайства;
- з метою перевірки відповідності умовам та правилам, які регламентують використання даного Простору (включаючи моніторинг приватних повідомлень, надісланих через сервіс приватних повідомлень нашого Простору);
- в інших цілях.
6. Захист та безпека персональних даних
Персональні дані, які ми обробляємо, зберігаються впродовж періоду, необхідного для досягнення цілей, задля яких ці персональні дані збиралися, включаючи, але не обмежуючись періодом, протягом якого у Користувача є Обліковий запис на даному Просторі.
Окрім цього, ми будемо зберігати та використовувати персональні дані Користувача, якщо це необхідно для виконання юридичних зобов’язань, вирішення спорів та забезпечення виконання укладених правочинів.
Ми використовуємо загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, ми не можемо гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами нашого регулювання.
Користувачі несуть повну відповідальність за збереження даних, необхідних для доступу на даний Простір.
Ви несете повну відповідальність за збереження свого пароля для доступу на даний Простір в таємниці. Ми ніколи не будемо запитувати Ваш пароль (за виключенням випадків, коли Ви намагаєтесь увійти до свого Облікового запису на даному Просторі).
Ми не несемо відповідальності за отримання особистих даних від осіб, які не мали права надавати їх.
7. Розкриття персональних даних
Ми залишаємо за собою право поширювати персональні дані третім особам, зокрема, але не обмежуючись:
- будь-кому з наших працівників або афілійованим особам, агентам, представникам, юридичним радникам, консультантам, підрядникам, партнерам та іншим особам, з якими ми маємо договірні відносини;
- партнерам та контрагентам, яких ми залучаємо для обробки даних (наприклад, постачальникам хмарних сховищ, постачальникам аналітики даних, незалежним підрядникам, маркетинговим та афілійованим партнерам тощо);
- правоохоронним та іншим органам державної влади на запит таких органів відповідно до законодавства України, а також з метою запобігання шахрайству або інших незаконних дій щодо діяльності даного Простору;
- покупцеві (або потенційному покупцеві) будь-якого бізнесу або активів, які ми продаємо (або збираємося продати).
Використовуючи даний Простір Ви надаєте згоду на поширення таких персональних даних відповідно до Розділу 7 цієї Політики.

8. Сервіси операторів платежів
Задля обробки платежів нами можуть використовуватися сервіси операторів платежів, зокрема, платіжна система __________________. Ми не несемо відповідальності за будь-які дії таких сервісів операторів платежів щодо персональних даних Користувача. Обробка персональних даних сервісами операторів платежів відбувається відповідно до їхніх політик конфіденційності.

9. Посилання на інші сайти
На даному Просторі можуть бути розміщені посилання на веб-сайти, які не пов’язані з нами або нашим Простором та які стали доступними завдяки діям інших Користувачів. Ми не несемо відповідальність за відповідні зовнішні веб-ресурси.
10. Відповідальність за розміщені персональні дані Користувачами
Заповнюючи будь-які форми у Просторі, а також ведучи листування з Користувачами Простору Ви несете відповідальність, що це повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, суперечить моральним нормам, порушує авторські права, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб чи організацій, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України. Ми не несемо відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену Користувачами.
11. Обробка персональних даних малолітніх та/або неповнолітніх осіб (дітей).
Надзвичайну важливість забезпечення конфіденційності захисту підлягають персональні дані малолітніх та/або неповнолітніх осіб (дітей), які відвідують та користуються Простором. Вважаємо за необхідне наголосити, що законні представники мають контролювати онлайн діяльність своїх дітей і їхні дії у мережі Інтернет.
Ми маємо обмежений доступ до персональних даних малолітніх та/або неповнолітніх осіб (дітей), які є Користувачами даного Простору. Ми не несемо відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену на даному Просторі Користувачами, що є малолітніми та/або неповнолітніми особами (дітьми) та іншими Користувачами у відношенні малолітніх та/або неповнолітніх осіб (дітей).
Адміністратор зобов'язаний отримати попередню письмову згоду на передачу та обробку персональних даних малолітніх та/або неповнолітніх осіб (дітей) від законних представників та гарантує, що така згода була ним отримана. Ми не зобов’язані перевіряти, чи була надана згода на передачу та обробку персональних даних.
Ми залишаємо за собою право в будь-який момент затребувати оригінал чи завірену належним чином копію згоди на передачу та обробку персональних даних малолітніх та/або неповнолітніх осіб (дітей). Адміністратор має надати її протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надання запиту.
Адміністратор має переконатись, що законні представники малолітніх та/або неповнолітніх осіб (дітей) є їх законними представниками згідно із законодавством України. Ми не несемо відповідальності за порушення або помилки, свідомо або випадково допущені Адміністратором при визначені, чи є законні представники малолітніх та/або неповнолітніх осіб (дітей) їх законними представниками згідно із законодавством України.
Малолітні та/або неповнолітні особи (діти) можуть використовувати Обліковий запис Користувача, створений Адміністратором, відповідно до наданої Адміністратору попередньої письмової згоди законних представників та під наглядом останніх. У випадку, якщо законні представники дозволять своїй дитині використовувати даний Простір, вони зобов’язуються нести відповідальність за таке використання своєю дитиною в межах, визначених чинним законодавством України.
12. Права Користувачів
Користувачі мають право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
У випадку, якщо Користувачем є малолітня та/або неповнолітня особа (дитина), всі вищевказані права має тільки законний представник такої малолітньої та/або неповнолітньої особи (дитини).
13. Використання файлів-cookies.
Простір використовує файли Сookie. За допомогою різних технологій, одна з яких – файли-cookies, ми збираємо інформацію про відвідування Вами даного Простору з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного Користувача.
Існує два види файлів-cookies: постійні та тимчасові (сеансові). Постійні файли-cookies зберігаються у вигляді файлу на комп'ютері або мобільному пристрої протягом максимум 12 місяців. Сеансові файли-cookies зберігаються тимчасово та зникають, коли Ви закриваєте браузер.
Файли-cookies зазвичай не містять жодної інформації, яка ідентифікує особу Користувача. Проте, Ваша персональна інформація, яку ми маємо, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримана від файлів-cookies.
На нашому веб-сайті ми використовуємо лише сеансові файли-cookies / лише постійні файли-cookies / як постійні, так і сеансові файли-cookies.
Ви можете без проблем видалити файли-cookies зі свого комп'ютера або мобільного пристрою за допомогою браузера. Ви можете вимкнути файли-cookies або отримувати повідомлення кожного разу, коли на комп'ютер або мобільний пристрій надсилається новий файл-cookie.
Ми використовуємо Google Analytics для збирання докладних статистичних даних, щоб розуміти, як Ви використовуєте даний Простір. Google Analytics використовують файли-cookies та інші способи передачі інформації про те, як використовуються веб-сайти через сервери Google. Докладніша інформація міститься в Угоді Google Analytic.
Основні веб-браузери (перераховані нижче) налаштовані на автоматичний прийом файлів-cookies. Для того, щоб їх відключити, Ви можете скористатися функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1.
Якщо Ви не включаєте використання файлів-cookies або навмисно видаляєте всі файли- cookies зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Простору, Вам буде повторно пропонуватися включення і використання файлів-cookies.
14. Інформація, що відсутня у політиці конфіденційності

Додаткові відомості щодо збору або обробки персональних даних можна в будь-який час запитати у нас. Контактна інформація вказана на сайті.

15. Зміни до умов Політики конфіденційності
До Політики конфіденційності періодично та без попереднього повідомлення Користувачів можуть вноситися зміни, наприклад, при зміні вимог законодавства України. У такому випадку, Вам необхідно періодично переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.
Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Продовжуючи використовувати даний Простір, Ви підтверджуєте згоду з новими умовами Політики конфіденційності у редакції, чинній на момент використання даного Простору.