Підтримка

Умови надання послуг та користування

Договір публічної оферти та ліцензійні умови
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІК «СЬОМЕ НЕБО», код ЄДРПОУ 35518529, в особі Директора Храновського Юрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі – «Оператор», керуючись ст. 634, ст. 641, ст. 644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію Замовнику (надалі – «Публічна оферта» та/або «Договір»), який бажає отримати Послуги, що є предметом даного Договору в обсязі та на умовах, викладених нижче.Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Замовником у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Замовником цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.Надалі за текстом цього Договору Оператор та Замовник окремо іменуються «Сторона», а спільно – «Сторони».
1. Преамбула1.1. Цей документ визначає порядок та умови отримання:1.1.1. доступу до Програмного забезпечення 7Sky, власником виключних майнових прав на яке є ТОВ «ІК «Сьоме Небо» (далі – «Оператор»), та1.1.2. дозволу на використання Простору, що є складовою частиною Програмного забезпечення 7Sky та на якому здійснюється організація дистанційного та онлайн навчання Замовника. Доступ до Простору здійснюється через Веб-сайти https://7sky.education/ та https://7sky.online/1.2. Договір є публічним та доводиться до відома Замовника та/або Користувачів шляхом розміщення (оприлюднення) на веб-сайті Оператора, його умови однакові для Замовника та всіх Користувачів. Сторони визнають, що Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, є рівносильним паперовому, виконаному в письмовій формі договору, який правильно засвідчений Сторонами. 1.3. Перед початком отримання Послуг будь-яка фізична чи юридична особа зобов'язується ознайомитись з умовами Договору. Якщо така особа не відповідає умовам Договору, вона не має права користуватися Послугами. Відповідно, особа, яка вчинила Акцепт, вважається ознайомленою і такою, яка згодна з усіма умовами Договору. 1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, повним та беззастережним прийняттям умов Договору є факт реєстрації та створення Простору Замовником та/або попередньої оплати за Послуги згідно з обраним Тарифним планом. Ці дії свідчать про бажання такої особи укласти цей Договір та є Акцептом. З моменту Акцепту Договір вважається укладеним, а така фізична чи юридична особа визначається як Замовник.1.5. Цей Договір може бути змінено та/або доповнено Оператором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Цей Договір є відкритим і загальнодоступним документом. Оператор рекомендує Змовнику та/або Користувачам регулярно перевіряти умови цього Договору на предмет змін та/або доповнень. Продовження використання Простору Замовником та/або Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цього Договору означає прийняття та згоду Замовника та/або Користувача з такими змінами та/або доповненнями. 1.6. Якщо Замовник в будь-який момент не погоджується з будь-якою умовою цього Договору та/або невід'ємних частин цього Договору, він не може акцептувати цей Договір і продовжити використання Простору.2. Визначення понять
Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником та/або Користувачами умов даного Договору.
Програмне забезпечення 7Sky – набір програмних компонентів, розроблених ТОВ « ІК «Сьоме Небо» для організації онлайн та дистанційного навчання. Компоненти розміщено на серверних потужностях ТОВ «ІК «Сьоме Небо», можуть функціонувати як самостійно, так і за допомогою Програмних компонентів третіх осіб.
Saas – software as a service – програмне забезпечення як послуга. Модель надання послуги від Оператора Замовнику та ліцензійованим Оператором Користувачам за допомогою браузерів або іншого клієнтського програмного забезпечення (додатків, тощо).
Послуга – надання доступу до Програмного забезпечення 7Sky на умовах даного Договору.
Оператор – постачальник послуги, ТОВ «ІК «Сьоме небо» (ЄДРПОУ 35518529), власник виключних майнових прав на Програмне забезпечення 7Sky.
Замовник – фізична або юридична особа, яка має можливість отримувати Послугу та розподіляти її серед ліцензійованих Оператором користувачів, згідно умов та обмежень обраного Тарифного плану.
Користувач – фізична особа або представник юридичної особи, уповноважена Замовником в доступі до Простору з метою реалізації навчальних процесів, комунікації між Користувачами Простору, зберігання, обміну файлами та даними.
Ліцензійний код - унікальна сукупність символів, що використовується Замовником через Обліковий запис Користувача Простору для доступу до Програмного забезпечення.
Освітній Простір (Простір, Простір 7SKY, Платформа 7Sky, Простір «Сьоме небо») – непублічний розділ Програмного забезпечення 7Sky, де за допомогою його програмний компонентів та Програмних компонентів третіх осіб, здійснюється реалізація навчальних процесів Замовника.
Обліковий запис (Акаунт, Профіль) - сукупність даних Користувача, що дозволяють ідентифікувати, автентифікувати та авторизувати його та забезпечують доступ до Програмного забезпечення 7sky. Дані Облікового запису дозволяють персоналізовано представляти Користувача в процесі взаємодії з Простором або іншими Користувачами.
Ролі Користувача – в залежності від цілей, Замовником можуть бути назначені певні права або обмеження в функціональності Простору для різних груп Користувачів.На Просторі передбачені такі групи доступу (Ролі): - Адміністратор Простору- Вчитель- Тьютор- Учень- БатькоЦі назви при необхідності можуть бути змінено за допомогою функції мовних налаштувань Простору.
Користувач – будь-яка фізична особа, яка має доступ до Простору за допомогою мережі Інтернет.
Адміністратор – адміністратор певного Простору, яким може бути керівник, старший викладач, HR або керівник напрямку.
Вчитель – викладач певної дисципліни для гурту або набору гуртів.
Тьютор – помічник викладача в рамках гурту або набору гуртів.
Учень – фізична особа, яка здобуває знання, завдяки використанню Простору.
Батько – законний представник малолітньої або неповнолітньої особи, що є Користувачем сайту типу «Учень», а саме батько та/чи матір, усиновлювач, опікун, піклувальник, прийомний батько та/чи матір, батько та/чи матір вихователь та інший законний представник малолітньої або неповнолітньої особи, яка є Користувачем Простору.
Веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, зокрема об’єктів авторського права та/або суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту та/або облікового запису власника такого веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики та/або числової адреси за Інтернет-протоколом.
Веб-сайти Оператора – https://7sky.education/, https://7sky.online/, https://7sky.info/ та https://7sky.ltd
Веб-сторінка – складова частина веб-сайту, розташована за спеціальною адресою в мережі Інтернет.
Кабінет користувача – частина Простору, що складається з набору Функціональних модулей Простору, які встановлено Користувачу, згідно призначеної йому Ролі Користувача. Візуалізація результатів роботи Функціональних модулей частково забезпечується завдяки Віджетам.
Функціональний модуль – частина програмного забезпечення 7Sky, що відповідає за певну область організації освітнього процесу. Алгоритм та цикл дій в рамках Функціонального модуля - повністю завершений процес.
Віджети – візуальне відображення результатів роботи функціонального модуля (функціональних модулів), або певної його(їх) частини. Для кожної з Ролей передбачені власні набори Віджетів. Віджети використовуються для полегшення доступу до часто використовуваних функцій.
Застосунки – елементи Функціональних модулей або Функціональні модулі в цілому, що мають на меті розширити можливості Програмного забезпечення 7Sky або оптимізувати його задля досягнення певних цілей. Застосунки можуть вміщати Програмні компоненти третіх осіб.
Програмні компоненти третіх осіб – програмні елементи Функціональних модулів, створені третіми особами (підрядниками, постачальниками, партнерами тощо), дозволяють розширити базові можливості програмного забезпечення 7Sky. Програмні компоненти третіх осіб зазвичай взаємодіють з Програмним забезпеченням 7Sky через API.
Додатки – розширення програмного забезпечення 7sky (аплікації), адаптовані для роботи на конкретних операційних системах (Android, IOS, MacOS, Windows, Linux тощо..).
Контент – будь-яка інформація, яка завантажена у Простір Замовника або сформована та збережена під час використання Функціональних модулів Програмного забезпечення 7Sky у Просторі Замовника.
Дисковий простір – загальний обсяг інформації, який оцінено в Гб данних , що виділено для роботи в Просторі Замовника на сервері (серверах) Оператора, включаючи, але не обмежуючи обсяги даних облікових записів користувачів Простору Замовника, за виключенням тих даних, що необхідні для повноцінної роботи Функціональних модулів Простору.
Ідентифікатори (ID) – числові (текстові, символьні) значення, що примінені до елементів Просторів, Функціональних модулів, Користувачів та елементів Контенту. Використовуються для швидкого визначення (ідентифікації).
Тарифний план – це публічна інформація про вартість та строки надання послуги доступу до Програмного забезпечення 7Sky, в залежності від умов використання та обмежень функціональних можливостей Програмного забезпечення 7Sky. Тарифні плани розміщуються на офіційному сайті https://7sky.education/.
Тарифні обмеження – обмеження функціональності програмного забезпечення в рамках Простору Замовника, обумовлені вибраним замовником Тарифним планом.
Підтримка – це набір дій та заходів, які Оператор вживає в межах і обсягах, визначених ним, для забезпечення належної роботи Програмного забезпечення 7Sky. Це включає в себе консультування щодо використання Функціональних модулів і можливостей Програмного забезпечення, надання доступу до документації, яка пояснює роботу Програмного забезпечення 7Sky в цілому і по відношенню до Ролей користувачів, внесення змін, оновлень, додатків та розширень, усунення недоліків і виправлення помилок, а також розширення функціоналу Програмного забезпечення 7Sky.
API – програмний комплекс Оператора, що використовується для взаємодії програмних компонентів Простору з зовнішніми програмними компонентами в тому числі компонентами третіх осіб, використовуючи певний набір значень та протоколів.
Політика конфіденційності – це заява або юридичний документ, який розкриває деякі або всі методи збору, використання, розкриття та управління інформацією про Замовника Простору або Користувача Простору. Особиста інформація може бути будь-якою інформацією, яка може використовуватися для ідентифікації особи, не обмежуючись ім'ям, адресою, датою народження, сімейним станом та контактною інформацією.
Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Договору, тлумачаться Сторонами у відповідності із нормами чинного законодавства України, відповідно до звичаїв ділового обороту і сформованих в мережі Інтернет звичайних правил тлумачення відповідних термінів.
3. Предмет та умови Договору.3.1. За цим Договором Оператор зобов’язується надати Замовнику Послуги, визначені в п. 4.1 Договору, а Замовник зобов’язується прийняти зазначені Послуги й оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.3.2. Оператор на власний розсуд може залучати для надання Послуг партнерів та контрагентів, наприклад, але не виключно, постачальників хмарних сховищ, постачальників аналітики даних, незалежних підрядників, маркетингових та афілійованих партнерів тощо.3.3. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Оператора (Україна).3.4. Використовуючи Простір та приймаючи цей Договір, Замовник визнає, що Оператор не є учасником відносин між Замовником та Користувачами, не контролює поведінку та будь-які дії Замовника та/або Користувачів, Контент, який розміщується Користувачами на Просторі, його достовірність, правдивість, законність. Оператор не має будь-якого відношення до жодного учбового процесу на Просторі та його складових. Користувачі, а у випадку малолітніх та/або неповнолітніх осіб (дітей), їх законний представник є повністю відповідальними за свої дії та/або дії своїх дітей.
4. Послуги.4.1. Оператор надає Замовнику доступ до Програмного забезпечення 7Sky за моделлю Saas на умовах цього Договору.4.2. Замовник отримує доступ до Програмного забезпечення шляхом реєстрації та створення Простору на веб-сайті Оператора.4.3. Функціональні можливості Програмного забезпечення, доступні Замовнику, кількість користувачів, вартість, строк доступу до Програмного забезпечення та інші Тарифні обмеження визначаються згідно Тарифного плану, що обирається Замовником.4.4. Замовник отримує доступ до Програмного забезпечення автоматично після реєстрації та створення Простору на веб-сайті Оператора.4.5. Здійснення оплати є повним та безумовним прийняттям (Акцептом) Замовником умов оплаченого Тарифного плану.4.6. Замовнику може надаватись безкоштовний Тестовий доступ до Програмного забезпечення протягом 7 (семи) календарних днів.4.7. Оператор надає Користувачам право в межах технічних можливостей Простору завантажувати, публікувати або будь-яким іншим способом оприлюднювати текст, фото-, аудіо-, відеоматеріали та будь-яку іншу інформацію, включаючи обмін коментарями. Формат та предмет завантаження Контенту визначатиметься Оператором.
5. Тарифікація, розміщення замовлень та оплата послуг.5.1. Тарифні плани встановлюються Оператором самостійно та є невід’ємною частиною даного Договору.5.2. Вартість Послуг за цим Договором визначається у Тарифних планах, актуальна інформація про які опублікована на веб-сторінці https://7sky.education/price. 5.3. Замовник сплачує Послуги у безготівковій формі шляхом попередньої 100% (стовідсоткової) оплати вартості Послуг згідно обраного Тарифного плану способами, які доступні на веб-сайті Оператора. Термін сплати Послуг – 3 (три) робочі дні із моменту розміщення замовлення.5.4. Датою початку надання Послуг за Тарифним планом є день надходження від Замовника коштів на розрахунковий рахунок Оператора.5.5. Термін дії Тарифного плану – кінець оплаченого Замовником періоду дії Тарифного плану.5.6. Кошти, оплачені Замовником за Послуги Оператора, не підлягають поверненню Замовнику.5.7. Обираючи Тарифний план, Замовник може також скористатись супутніми платними пропозиціями Оператора, такими як «Дисковий простір» та «Додаткові користувачі». Оплата супутніх пропозицій Замовника здійснюється в порядку, передбаченому для оплати Послуг за Тарифним планом. 5.8. Зміна умов Тарифного плану можлива Оператором в будь-який момент. При цьому Замовника буде проінформовано не пізніше ніж за 30 днів до моменту зміни Тарифного плану.5.9. У випадку спливу строку дії Тарифного плану та несплати Замовником Послуг за Тарифним планом на наступний строк, Замовник втрачає доступ до Простору.
6. Інтелектуальна власність.6.1. Оператор є власником виключних майнових прав на Програмне забезпечення, а саме на наступний набір програмних компонентів: вихідний і об’єктний код, клієнтську частину, інтерфейс, сторінки та розділи веб-сайту, графічні елементи, бази даних, застосунки, додатки та будь-які інші об’єкти права інтелектуальної власності, які створені Оператором та пов’язані із функціонуванням Програмного забезпечення та/або Простору та наданням Послуг за цим Договором.6.2. Оператор має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди розміщену на Просторі комбіновану торговельну марку Оператора.6.3. Оператор не передає (не відчужує) Замовнику та/або Користувачам виключні майнові права на Програмне забезпечення. Відтак, Замовник та/або Користувачі не мають права на: - виготовлення примірників (копій) Програмного забезпечення в будь-якій формі;- відтворення Програмного забезпечення;- включення повністю чи частково Програмного забезпечення до іншого твору, в тому числі складеного, та/або іншого об’єкта права інтелектуальної власності;- розповсюдження Програмного забезпечення;- публічний показ, публічне сповіщення, інтерактивне надання доступу публіці та інші способи доведення до загального відома публіки;- здавання у майновий найм та/або комерційний прокат примірників Програмного забезпечення і/чи його частин;- зміну, в тому числі переробку, переклад, декомпіляцію, модифікацію, адаптацію, реінжиніринг та інші подібні зміни Програмного забезпечення.6.4. Будь-які дії Замовника та/або Користувачів щодо Програмного забезпечення, які прямо не дозволені в цьому Договорі, є забороненими, та їх вчинення Замовником та/або Користувачами є порушенням виключних майнових прав інтелектуальної власності Оператора на Програмне забезпечення, що є достатньою підставою для розірвання цього Договору та/або вжиття заходів захисту порушених прав та законних інтересів Оператора.6.5. У випадку, якщо Користувач та/або Замовник внесе будь-які доповнення, вдосконалення або нововведення до складу і структури Функціональних модулів та вмісту Програмного забезпечення/Простору, або якщо Оператором будуть прийняті та впроваджені пропозиції та коментарі Користувача та/або Замовника щодо вмісту та компонентів Програмного забезпечення/Простору, усі можливі майнові авторські права на такі зміни і нововведення належать ТОВ «ІК «СЬОМЕ НЕБО».
7. Контент.7.1. Оператор не контролює, не перевіряє Контент та не несе жодної відповідальності за зміст, достовірність, правдивість, законність, безпечність будь-якого Контенту на Просторі.7.2. Замовник та/або Користувач несе виключну відповідальність за весь Контент, який завантажено або згенеровано або який зберігається в Просторі Замовника.7.3. Користувачі, або, у випадку малолітніх та/або неповнолітніх осіб (дітей), його/її законний представник/Користувач, що має роль Батько, є повністю відповідальними за свої дії та/або дії своїх дітей.7.4. Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома Контент, який порушує права будь-яких третіх осіб, в тому числі права інтелектуальної власності. До такого Контенту може належати, зокрема, але не виключно, Контент із інших веб-сайтів, літературні твори, виступи, лекції, промови, музичні твори, аудіовізуальні твори, бази даних та інші результати інтелектуальної діяльності при відсутності в нього ліцензії, наданої суб’єктом прав інтелектуальної власності на відповідний Контент, на такі дії.7.5. Користувач, розміщуючи на Просторі належний йому на законних підставах Контент, надає Оператору та іншим Користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання завдає або може завдати шкоду охоронюваним законом інтересам Користувача. У разі видалення Користувачем свого Контенту з Простору, Оператор залишає за собою право зберігати архівні копії Контенту без обмеження строку зберігання.7.6. Простір містить або може містити посилання на інші веб-сайти (веб-сайти третіх осіб). Оператор не контролює та не перевіряє веб-сайти третіх осіб на відповідність їх вимогам законності, безпечності, сумлінності тощо. 7.7. Розміщені на Просторі посилання зі скачування файлів та/або встановлення програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Оператора.7.8. Замовник має право завантажувати та зберігати у Дисковому Просторі Контент, загальний об’єм якого не перевищує Тарифні обмеження, передбачений відповідним Тарифним планом.
8. Видача ліцензій.8.1. За цим Договором, ТОВ «ІК «СЬОМЕ НЕБО» (Ліцензіар) надає Замовнику (Ліцензіату) відкличну, невиключну Ліцензію на використання Простору на умовах і в строк, визначені у Договорі.8.2. Ліцензія вважається наданою Ліцензіату з моменту Акцепту даного Договору.8.3. Територія дії Ліцензії – територія України, визначена чинним законодавством України. Ліцензіар дозволяє використання Простору за цим Договором в інших державах, за умови, якщо така держава є державою реєстрації Ліцензіата та/або місцем перебування Ліцензіата.8.4. За Ліцензією Ліцензіат отримує право на використання Простору за допомогою Ліцензійного коду без права видавати субліцензії.8.5. Ліцензіат може надавати іншим особам (потенційним Користувачам) можливість користуватись Простором згідно із наявними у нього Ліцензійними кодами, які знаходяться в його розпорядженні. Особа, яка отримала Ліцензійний код, повинна активувати свій Обліковий запис, щоб мати можливість користуватися Простором.8.6. Ліцензіат не має права на вилучення вихідного та/або об'єктного коду Програмного забезпечення, їх компонентів та/або Контенту Простору, будь-яке інше відтворення, що передбачає запис та довгострокове зберігання Програмного забезпечення, включення компонентів Програмного забезпечення та/або Простору до будь-якого іншого програмного забезпечення та систем, розміщення Простору чи його компонентів в мережі інтернет, будь-яке інше використання, яке заборонене, або прямо не дозволене цим Договором.8.7. Строк дії Ліцензії співпадає із строком дії Договору згідно з обраним Тарифним планом. Сторони погоджують, що за умови своєчасної оплати Послуг Оператора згідно з обраним Тарифним планом та періодичністю здійснення оплати, дія Ліцензії автоматично пролонгується на період дії Тарифного плану та Договору, якщо жодна із Сторін за місяць до закінчення строку дії Договору не надішле іншій Стороні заяву про його припинення.
9. Реєстрація та порядок використання Простору.9.1. Для доступу до Програмного забезпечення Замовнику необхідно зареєструватись на веб-сайті Оператора та створити Простір шляхом заповнення реєстраційної форми.9.2. Замовник самостійно несе відповідальність за всі діяння (дії або бездіяльність), які вчинені з використанням Облікового запису Замовника, включаючи випадки добровільної передачі або недотримання конфіденційності даних для доступу до облікового запису Замовника третім особам на будь-яких умовах (у тому числі на підставі договорів).9.3. Замовник зобов'язаний негайно повідомити Оператора про будь-які випадки несанкціонованого доступу до Простору з використанням Облікового запису Замовника та/або про будь-які порушення (підозру про порушення) конфіденційності особистих даних.9.4. Для реєстрації на Просторі Користувач зобов’язаний надати Адміністратору необхідну достовірну та актуальну інформацію для створення персонального Облікового запису, включаючи унікальний для кожного Користувача логін (адресу електронної пошти), а також свої прізвище та ім’я.9.5. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту наданої інформації відповідно до законодавства України.9.6. Для того, щоб Користувач отримав доступ до свого персонального Облікового запису (для активації та/або авторизації на Просторі) та до Кабінету Користувача, він повинен ввести код, сформований шляхом автоматичної генерації та наданий Користувачу на вказану ним електронну адресу Адміністратором, який попередньо за отриманою письмовою згодою ввів персональні дані потенційного Користувача на Простір та створив Обліковий запис Користувача.9.7. Код є паролем до Облікового запису Користувача. Оператор жодним чином не отримує даний Пароль та не контролює його схоронність.9.8. Підключаючи Користувача до Простору, Замовник бере на себе відповідальність перевіряти дії такого Користувача на предмет відповідності чинному законодавству України, даному Договору та Політиці конфіденційності.9.9. На Просторі доступні такі ролі Користувачів:- Адміністратор;- Вчитель;- Тьютор;- Учень;- Батько.Замовником можуть бути визначені певні права або обмеження у функціональності Простору для різних ролей Користувачів відповідно до інформації, розміщеної на веб-сайті Оператора.9.10. Для кожної з Ролей передбачені власні набори Віджетів. Віджети використовуються для полегшення доступу до часто використовуваних функцій.9.11. Приймаючи цей Договір шляхом активації та/або авторизації персонального Облікового запису на Просторі, Користувач чи його законний представник від його імені та в його інтересах підтверджує свою згоду на обробку його персональних даних відповідно до Політики Конфіденційності.9.12. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання (у випадку малолітніх та/або неповнолітніх осіб (дітей) – таку відповідальність несе законний представник). Користувач несе повну відповідальність за збереження даних, що розміщуються ним на Просторі.9.13. Будь-яка особа, що використовує правильні дані Облікового запису Користувача при використанні Простору, вважається особою, уповноваженою Замовником на вчинення від імені Користувача всіх дій у Просторі Замовника, та зазначені дії визнаються діями Користувача Простору.9.14. Якщо Користувач чи його законний представник не доведе іншого, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються такими, що вчинені відповідним Користувачем.9.15. У випадку видалення Облікового запису Користувача, Контент, що розміщений на Просторі таким Користувачем, не видаляється автоматично та може залишатися на Просторі.9.16. Припинення роботи Простору Замовника, зумовлює призупинення або видалення Облікових записів Користувачів Простору Замовника.
10. Відповідальність та гарантії.10.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання за даним Договором, якщо буде доказано, що таке невиконання чи неналежне виконання виникло з вини цієї Сторони. 10.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.10.3. Доступ до Програмного забезпечення та Простору надається відповідно до загальноприйнятого у світовій практиці принципу «як є» (As Is). Оператор не гарантує, що функціональні можливості Програмного забезпечення відповідатимуть очікуванням Замовника та зможуть бути застосовані для конкретної мети Замовника.10.4. Оператор не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, якщо неналежне виконання є наслідком порушень Замовником та/або Користувачем умов цього Договору. 10.5. Замовник розуміє, що для функціонування Програмного забезпечення та Простору використовуються Програмні компоненти третіх осіб через API, а також обладнання, та послуги третіх осіб, і Оператор не несе відповідальності за якість послуг та робіт цих третіх осіб.10.6. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі та випадкові), за інші матеріальні та нематеріальні втрати Замовника та/або Користувача, та/або третіх осіб, які виникли в результаті порушення роботи Простору, в результаті його використання або неможливості використання, внаслідок втрати важливої для Замовника та/або Користувача інформації (враховуючи файли) з технічних причин, у результаті дій або бездіяльності інших Користувачів.10.7. Замовник несе відповідальність за надання Оператору недостовірної інформації, що спричинило порушення умов Договору та збитки – в розмірі фактично завданих збитків. 10.8. Оператор не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Простору.10.9. Замовник та Користувачі розуміють і погоджуються, що Програмне забезпечення не передбачає автоматичної цензури та контролю дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Простору.10.10. Оператор не здійснює попередню модерацію Контенту, яку розміщують Користувачі, не здійснює перевірку розміщеного Контенту і не несе відповідальності за відповідність даного Контенту чинному законодавству України.10.11. Оператор не гарантує відсутність помилок і збоїв, у тому числі щодо роботи Програмного забезпечення та не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Простору, що можуть, зокрема, але не виключно, призвести до втрати інформації, та/або можуть виникнути під час проведення відеоконференцій, затримку проведення цих заходів або невідповідність змісту відеоконференції очікуванням Користувача.10.12. Оператор не несе відповідальність перед Користувачами або третіми особами за втрачені дані, будь-яку матеріальну та/або моральну шкоду, в тому числі, але не виключно, завдану у зв’язку з використанням Простору, контенту Простору або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Простору.10.13. Оператор не несе відповідальності за отримання персональних даних від особи, яка не мала права самостійно надавати їх.10.14. Оператор не несе відповідальності за реєстрацію та підключення до Простору малолітньої та/або неповнолітньої особи (дитини), що було здійснене без відома та згоди законних представників.10.15. Оператор залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до Контенту, розміщеного Користувачами без попередження при отриманні обґрунтованої інформації по порушення чинного законодавства України та/або на вимогу органів державної влади України.10.16. Замовник та/або Користувач гарантує та погоджується з тим, що:- Замовник та/або Користувач мають право здійснити Акцепт даного Договору у відповідності з чинним законодавством України (Замовник та/або Користувач досягли 18 років та/або мають повну цивільну дієздатність відповідно до чинного законодавства України);- Замовник та/або Користувач надає правдиву, достовірну та таку, що відповідає чинному законодавству України, інформацію під час реєстрації на Просторі та впродовж всього строку його використання;- Користувач несе повну відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням та розміщенням інформації у своєму Обліковому записі, а також у зв’язку з розміщенням інформації в Облікових записах інших Користувачів, коментарях і в інших Функціональних модулях Простору у відповідності до чинного законодавства України;- Використовуючи Простір, Користувач погоджується з тим, що завантажує з Простору або з його допомогою будь-які матеріали на свій власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, в тому числі за шкоду, що може бути заподіяна комп’ютеру або іншому технічному пристрою Користувача або третім особам, за втрату даних або будь-яку іншу шкоду;- Користувач гарантує, що не буде поширювати на Просторі будь-який Контент, який порушує права будь-яких третіх осіб, в тому числі права інтелектуальної власності. Поширюючи Контент, Користувач гарантує, що має законне право розповсюджувати та публікувати такий матеріал. Оператор не несе відповідальність за порушення Користувачем прав інтелектуальної власності третіх осіб, в тому числі, але не виключно, авторських та суміжних прав;- законний представник малолітньої та/або неповнолітньої особи (дитини) гарантує, що він відповідає всім вимогам законодавства України та має офіційно закріплений статус законного представника саме тієї дитини, щодо якої він/вона здійснює всі дії, пов'язані з користуванням Простором;- Користувач, що має роль «Батько» гарантує, що відповідний Учень буде користуватися Платформою під його/її ретельним наглядом та з його/її дозволом.
11. Підтримка11.1. Замовник має право на отримання від Оператора технічної та консультаційної підтримки, що включає, зокрема, але не виключно, консультування щодо використання Функціональних модулів і можливостей Програмного забезпечення, надання доступу до документації, яка пояснює роботу Програмного забезпечення в цілому і по відношенню до Ролей користувачів, внесення змін, оновлень, додатків та розширень, усунення недоліків і виправлення помилок, а також розширення функціоналу Програмного забезпечення.11.2. Для здійснення та забезпечення Підтримки Оператор має право отримувати додаткову необхідну інформацію від Замовника та залучати третіх осіб.
12. Форс-мажорні обставини12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачати, ні запобігти розумними заходами.12.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть впливати й за виникнення яких не несуть відповідальності, наприклад, технічні проблеми у хостинг-провайдера, які призвели до тимчасової зупинки роботи Програмного забезпечення та/або Простору; хакерські атаки і зараження Програмного забезпечення та/або Простору вірусом; аварії, що спричинили порушення цілісності мережі Оператора або відключення електроживлення активного обладнання мережі Оператора; зовнішній вплив на електронні прилади; зовнішнє несанкціоноване втручання в електронну або цифрову мережу; відключення електроенергії; збої у постачанні електроенергії; стихійні лиха; природні та промислові катастрофи; громадянські заворушення; терористичні акти; військові дії або спеціальні воєнні операції; війна; прийняття органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями актів, що містять заборони чи обмеження щодо діяльності Сторони або Сторін за цим Договором, включаючи накладення на окремих громадян чи юридичних осіб санкцій; інші обставини, які неможливо було передбачити або запобігти розумними заходами, якщо такі обставини безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.12.3. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана негайно інформувати іншу Сторону про настання подібних обставин.12.4. Якщо стан невиконання зобов’язань, що випливають із Договору, триває більше 30 (тридцяти) календарних днів і немає можливості зробити обов’язкової заяви про дату припинення обставин, то кожна Сторона має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, сповістивши про це іншу Сторону.
13. Обробка персональних даних.13.1. Замовник, здійснюючи Акцепт цього Договору, дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних, зокрема, але не виключно, на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Оператор з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі. Замовник Акцептом підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам. Умови та порядок обробки Оператором персональних даних регулюється Політикою конфіденційності, яка розміщена на веб-сторінці _________________.13.2. Оператор зобов'язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками, підрядниками, партнерами та/або іншими уповноваженими особами Оператора, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.13.3. Замовник, надаючи Оператору персональні дані Користувачів Простору, третіх осіб, підтверджує, що ним отримані від таких осіб письмові згоди на передачу та обробку їхніх персональних даних.
14. Конфіденційні дані.14.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію і не використовувати її, окрім як для виконання зобов'язань за цим Договором.14.2. Сторона, яка одержала конфіденційну інформацію, зобов’язана вживати належних та достатніх заходів для забезпечення її конфіденційності.14.3. Інформація вважається конфіденційною, якщо вона має хоча б одну з таких ознак:14.3.1. Позначена як конфіденційна.14.3.2. Може розглядатися як комерційна таємниця або конфіденційна інформація, навіть якщо не позначена відповідно.14.3.3. Включає в себе клієнтські бази даних, договори, рахунки, банківську і фінансову інформацію, бізнес-плани, маркетингові плани, технологічну та технічну інформацію, інформацію про об'єкти інтелектуальної власності, інформацію про бізнес-процеси.14.4. Не вважається конфіденційною інформацією:14.4.1. Відомості, які стали загальновідомими або стали доступними громадськості з причин, незалежних від сторін угоди.14.4.2. Інформація, яка була надана третім особам за попереднім письмовим дозволом сторін угоди.14.4.3. Інформація, яка має бути розкрита відповідно до чинного законодавства, але лише органам, уповноваженим на її отримання, відповідно до закону.14.5. За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
15. Порядок вирішення спорів.15.1. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.15.2. У разі, якщо одна із сторін ухиляється від проведення переговорів, а також у разі неможливості примирення Сторін (врегулювання розбіжностей та суперечок) шляхом переговорів, усі такі розбіжності або суперечки, включаючи розбіжності й суперечки, пов'язані з висновком, тлумаченням, виконанням, порушенням, розірванням або недійсністю даного Договору, будуть вирішуватись у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
16. Строк дії Договору та припинення.16.1. Цей договір набирає чинності моменту укладення та діє у строк до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.16.2. У разі припинення Договору Замовником або відмови Замовника від Тарифного плану, кошти, оплачені Замовником за Послуги Оператора, не підлягають поверненню Замовнику.16.3. У разі невідповідності функціоналу Програмного забезпечення та/або Простору потребам чи бажанням Замовника, він має право припинити користуватися ним, при цьому вартість Тарифного плану не повертається.16.4. Дія цього Договору може бути припинена з наступних підстав:16.4.1. за ініціативою однієї із Сторін без зазначення причини шляхом повідомлення про це іншу Сторону в письмовій (електронній) формі не пізніш, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення;16.4.2. Оператором в односторонньому порядку шляхом припинення доступу до Простору (блокування персонального Облікового запису Замовника та/або Користувача та/або видалення Простору), при:- порушенні Замовником та/або Користувачем умов цього Договору;- порушенні Замовником та/або Користувачем гарантій, наданих при укладанні цього Договору;- розголошенні Замовником та/або Користувачем конфіденційної інформації, визначеної в п.14.3. цього Договору, третім особам;- припинення або зміна умов надання Оператору третіми сторонами стороннього програмного забезпечення, сервісів та технологій, що використовуються для функціонування Програмного забезпечення;- здійснення Замовником та/або Користувачем дій, які порушують чинне законодавство України та/або умови цього Договору, та/або права третіх осіб;- у будь-яких інших випадках, які, на думку Оператора, можуть становити загрозу безпеці функціонування Програмного забезпечення та Простору. 16.5. Замовник має право видалити свій Простір. У цьому випадку Договір припиняється з моменту видалення Замовником Простору.
17. Прикінцеві положення17.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться Замовник, який отримує Послугу, та/або Користувачі. 17.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені на веб-сайті Оператора. 17.3. Замовник підтверджує, що він до укладення (приєднання до) цього Договору ознайомився із усіма його умовами та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.17.4. Після приєднання до умов цього Договору всі попередні переговори, листування Сторін, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братись до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 17.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.17.6. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або цього Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін. 17.7. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.17.8. Сторони погодили, що рахунки, акти, додатки, інші первинні документи (за виключенням обмежень, встановлених законодавством) можуть оформлюватися в електронному вигляді та підписуватися уповноваженими представниками Сторін із застосуванням кваліфікованого електронного підпису з подальшим обміном в сервісі (системі) електронного документообігу. Сторони домовились, що використання ними печатки при підписанні електронних документів не є необхідним. Використання кваліфікованого електронного підпису та електронний документообіг здійснюються Сторонами в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України.
18. Контактна інформація.18.1. Контактна інформація Оператора, необхідна для виконання цього Договору:- e-mail: dtl.yks7%40eciffo- тел.: +380443337102 0800337102- поштова адреса: 09115, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Славіна, будинок 76, квартира 10518.2. Контактна інформація Замовника, необхідна для виконання цього Договору:- e-mail, вказаний Замовником під час реєстрації Облікового запису.